Рецензування

Порядок рецензування
рукописів наукових статей, які надходять для публікації
в редакцію наукового журналу «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія»

Наукові статті, які надходять для публікації в редакцію наукового журналу «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія», підлягають рецензуванню.

Рецензентами журналу є досвідчені фахівці — доктори наук, члени редколегії журналу та його редакційної ради. У разі потреби редакція залучає до рецензування сторонніх фахівців. Допускається публікація наукової статті за письмовим поданням членів редакційної колегії та редакційної ради.

Під час рецензування оцінюються відповідність статті тематиці журналу та її назві, акту¬альність і науковий рівень, достоїнства й недоліки, відповідність оформлення статті вимогам редакції. Наприкінці робиться висновок про до¬цільність публікації.

Рецензія надається автору статті на його за¬пит без підпису, вказівки прізвища, посади і міс¬ця роботи рецензента.

Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція відправляє ав¬тору текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін.

Автору, стаття якого не була прийнята до публікації, на його запит відправляється мо¬тивована відмова. Рукопис статті не повертається.

Якщо автор не згоден з думкою рецензента, він може дати мотивовану відповідь.

У разі потреби за погодженням з автором мо¬же бути проведено додаткове рецензування рукопису іншим фахівцем.

Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає ре¬дакційна колегія.

В окремих випадках за наявності позитивної рецензії можлива публікація статті за рішенням головного редактора або його заступника.

Після ухвалення рішення про публікацію статті редакція інформує про це автора з указанням терміну публікації.