Правила для авторів

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО ЖУРНАЛУ
«Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія»

1. В журналі «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія» публікуються статті за наступними рубриками: оригінальні дослідження; проблеми анестезіології та інтенсивної терапії; клінічні випадки; експериментальна анестезіологія; огляди; матеріали з’їздів, конгресів, конференцій; проблеми медичної освіти, підготовки та перепідготовки кадрів; ювілеї.

2. До розгляду приймаються проблемні статті загальним обсягом до 10 сторінок, огляди — до 15 сторінок, оригінальні дослідження й інші види статей — до 10 сторінок. Не приймаються статті, які вже були надруковані в інших виданнях або запропоновані до публікації кільком виданням водночас, а також роботи, які за своєю сутністю є переробкою опублікованих раніше статей і не містять нового наукового матеріалу або нового наукового осмислення вже відомого матеріалу. Мова статей — українська для вітчизняних авторів, російська й англійська для авторів з інших країн.

3. Комплект документів, що надається до редакції:

• Друкований варіант в 2-х примірниках, підписаних усіма авторами (своїми підписами автори гарантують, що статтю написано з дотриманням правил підготовки статей, експериментальні та клінічні дослідження були виконані відповідно до міжнародних етичних норм наукових досліджень, а також надають редакції право на публікацію статті у журналі, розміщення її та матеріалів щодо неї на сайті журналу і в інших джерелах);

• Направлення на публікацію (для вітчизняних авторів);

• Експертний висновок (для вітчизняних авторів);

• На окремому аркуші мовою оригіналу й англійською додаються відомості про авторів, які містять: вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ім'я та по батькові (повністю), місце роботи й посаду, яку обіймає автор, адресу для листування, номери телефонів, факсів та адреси електронної пошти.

• Електронний варіант статті надсилається за адресою aicjournal@gmail.com.

4. Матеріал статті має бути викладено за такою схемою:

• Індекс УДК;

• Прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів);

• Назва статті;

• Повна назва закладу (закладів), де виконана робота, місто, країна;

• Текст статті, що викладений за наступною схемою: актуальність та постановка проблеми,мета та завдання, матеріали та методи, результати та висновки. Текс друкується через півтора інтервали, ширина полів по 2 см, шрифт TimesNewRoman ( TimesCyr ) розміром 14 пунктів. Сторінка тексту має містити не більше 30 рядків.

• Література для оригінальних робіт – не більше 15 джерел, в оглядах – до 30. На кожну роботу в списку літератури має бути посилання в тексті рукопису. Література у списку розміщується згідно з порядком посилань на неї у тексті статті, які подають у квадратних дужках, або за алфавітом. Список літературних джерел повинен містити перелік праць за останні 5 років. Список подається у двох примірниках для кожного екземпляра статті, які друкуються окремо один від одного. Перший примірник оформляється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Другий — повністю повторює перший, але латиницею, правила транслітерації наведені нижче.

• Три резюме — російською та українською мовами обсягом 600-800 друкованих літер (0,45 сторінки) й англійською обсягом до 1200 - 1800 друкованих літер (1 сторінка) за такою схемою: індекс УДК, ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті, текст резюме, ключові слова (не більше п'яти). Резюме має коротко повторювати структуру статті, включаючи вступ, мету та завдання, методи, результати, висновки, ключові слова. Ініціали та прізвище автора (авторів) подаються у транслітерації, назва статті — у перекладі на англійську. Авторські резюме англійською мовою є основним для іноземних читачів джерелом інформації про зміст статті і викладених в ній результатах дослідження. Авторське резюме має описувати основні цілі дослідження, пояснити як було проведено дослідження, підсумовувати найбільш важливі результати і їх важливість.

5. Статті підлягають науковому рецензуванню, за результатами якого ухвалюється рішення про доцільність публікації роботи. Відхилені статті не повертаються і повторно не розглядаються. Редакція залишає за собою право редакційної правки статей, яка не спотворює їх змісту, або повернення статті автору для виправлення виявлених дефектів. Статті, відіслані авторам на виправлення, слід повернути до редакції не пізніше ніж через три дні після одержання.

6. Статті для публікації направляти за адресою: 65082 м. Одеса, вул.Софієвська 9, кв.3 Щербакову С.С. Контактний телефон 0972534256. E-mail: aicjournal@gmail.com. Статті, що не відповідають цим правилам, не розглядаються. Сайт http://www.anesthesiology.od.ua/journal